Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN


DEFINITIES

Kilau: Kilau is gevestigd op Binckhorstlaan 36, 2516 BE in Den Haag is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62340883.
Coaching gesprek: Een gesprek tussen coach en coachee.
Coaching traject: Een reeks van coaching gesprekken.
Coach: degene die de coachee begeleid bij het behalen van de door de coachee zelfgekozen doelen.
Coachee: degene die deelneemt aan coaching gesprek of coaching traject.
Retreat: een weekend, midweek of een week met als doel om te ontspannen, tot rust te komen en op te laden.
Workshop: een bijeenkomst met als doel kennis op te doen, te delen en te ervaren. De duur van een workshop is minimaal 1,5 uur.
Activiteiten: alle activiteiten die niet onder de noemer Coaching, Workshops en Retreats vallen, waaronder yoga lessen, mindfulness meditaties, office yoga, wandelingen en ademhalingsoefeningen.
Deelnemers: iedereen die deelneemt aan één van de activiteiten, retreats of workshops.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Kilau die gepubliceerd staan op Kilau’s website www.kilau.eu.
Website: de website van Kilau www.kilau.eu.


2. COACHING

BETALING

2.1 U bent persoonlijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van een los coaching gesprek of het coaching traject bij Kilau. De factuur dient vóór aanvang van het eerste gesprek te zijn voldaan.
2.2 In overleg kan het coaching traject in twee termijnen worden betaald. De eerste termijn ligt voor aanvang van het eerste coaching gesprek. De tweede termijn ligt halverwege het coaching traject.
2.3 Bij het uitblijven van de betaling en het overschrijden van de wettelijke betalingstermijn zal een incassobureau worden ingeschakeld. Het bedrag zoals vermeld op de laatste herinneringsfactuur en gederfde rente zullen door het incassobureau worden geïnd. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de coachee.
2.4 Na het aangaan van het ingekochte coaching traject is bij het voortijdig stopzetten van het traject door coachee géén restitutie van het verschuldigde bedrag mogelijk.
2.5 Wanneer uw NAW of andere gegevens foutief op de factuur staan vermeld, dient u dit direct schriftelijk aan Kilau te melden. Vermeldt hierbij de correcte gegevens. U ontvangt dan een nieuwe nota met de correcte gegevens.
2.6 Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL17 RABO 0305 6931 15 t.a.v. Kilau onder vermelding van uw naam/bedrijf en tenzij anders overeengekomen.

ANNULERING

2.7 Een coaching gesprek kan tot 24 uur van tevoren kosteloos door de coachee worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het honorarium in rekening gebracht. Afmelden dient per e-mail te geschieden via info@kilau.eu.
2.8 Kilau heeft het recht een coaching gesprek kosteloos te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan. In geval van annulering door Kilau wordt er een nieuw coaching gesprek ingepland. De coachee heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

DOSSIERVORMING

2.9 Ten behoeve van het werken met een coachee wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van de gesprekken maximaal 1 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd. Tenzij anders met de coachee is overeengekomen.

VERTROUWELIJKHEID

2.10 Alles wat in het contact tussen coach en coachee besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten tenzij de wet anders voorschrijft. De coachee heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Kilau wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.

AANSPRAKELIJKHEID

2.11 Alle verplichtingen van Kilau onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen en worden niet aangemerkt als resultaatverplichting. Het succes van het coaching traject is mede afhankelijk van de inspanningen van de coachee.
2.12 Kilau is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van Kilau. Kilau is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het gesprek bij de coachee aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De coachee is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.
2.13 Coaching is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde. Bij medische klachten dient altijd eerst een arts ingeschakeld te worden.
2.14 Kilau behoudt zich het recht voor om haar voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe coachee geldt de meest actuele versie van de voorwaarden.


3. ACTIVITEITEN

ROOSTER, ACTIVITEITEN EN TARIEVEN

3.1 Op de website van Kilau is op het Rooster de activiteiten te vinden.
3.2 Op het rooster zoals vermeld onder artikel 3.1. zijn ook de tarieven en de aanmeldingsprocedure te lezen.
3.3 Alle prijzen, tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds worden gewijzigd.

AANMELDING, BETALING EN ANNULERING

3.4 Aanmeldingen voor de activiteiten geschied per e-mail, tenzij anders vermeld op de website.
3.5 Aanmeldingen dienen uiterlijk drie uur van te voren te geschieden.
3.6 Betalingen van de activiteiten dienen contant (gepast) of via rechtstreekse overboeking op rekening van Kilau te geschieden. Bij voorkeur dient de betaling vooraf plaats te vinden en anders direct na de activiteit.
3.7 Betaling via rechtstreekse overboeking kan op NL17 RABO 0305 6931 15 t.a.v. Kilau onder vermelding van uw naam en de activiteit.
3.8 Annuleringen van deelnemers dienen uiterlijk drie uur van te voren te geschieden. Indien de deelnemer reeds betaald heeft en binnen drie uur voor aanvang van de activiteit annuleert heeft de deelnemer geen recht meer op restitutie van het bedrag.
3.9 Kilau heeft het recht een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Kilau heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

AANSPRAKELIJKHEID

3.10 Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico. Kilau is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van deelname aan de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3.11 De activiteiten die door Kilau wordt aangeboden zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts of fysiotherapeut.
3.12 Meldt voorafgaande aan de activiteiten altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt of zwanger bent. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
3.13 Neem lichamelijke klachten serieus en forceer niets.

HUISREGELS

3.14 Wanneer de activiteiten in de studio van Kilau plaatsvinden dienen de deelnemers hun schoenen uit te trekken.
3.15 Zorg dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig bent.
3.16 Matjes en kussens zijn aanwezig in de studio van Kilau. Na gebruik dien je de yoga mat zelf schoon te maken en de spullen weer netjes op zijn plek te leggen.

4. RETREATS & WORKSHOPS

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

4.1 Door het invullen van het formulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van Kilau.
4.2 De workshops die tijdens de retreats plaatsvinden vallen onder de retreats. De voorwaarden van de retreats, inclusief de betaling en annuleringen zijn hierop van toepassing. Zie hiervoor ook artikel 4.8 en het onderscheid tussen de retreats en workshops.
4.3 Op workshops die losstaan van een retreat en dus buiten het retreat programma vallen zijn de voorwaarden van de workshops van toepassing. Zie hiervoor ook artikel 4.8 en het onderscheid tussen de retreats en workshop.
4.4 De betaling dient uiterlijk binnen 3 dagen na aanmelding plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft Kilau het recht de reservering te laten vervallen.
4.5 Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL17 RABO 0305 6931 15 t.a.v. Kilau onder vermelding van uw naam en het retreat/workshop tenzij anders overeengekomen.
4.6 Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld en na ontvangst van het ingevulde formulier.
4.7 Deelname aan het programma tijdens het retreat of workshop geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
4.8 Het afzien van deelname aan het programma of een gedeelte van het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
4.9 Als deelnemers besluiten om de boeking van het retreat of de workshop (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) te annuleren dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
- Tot twee maanden voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 50% van het inschrijfgeld.
- Tot een maand voor aanvang van het retreat: terugbetaling van 25% van het inschrijfgeld.
- Binnen een maand voor aanvang van het retreat vindt er geen restitutie plaats.
- Tot 21 dagen voor aanvang van de workshop: terugbetaling van 50% van het inschrijfgeld.
- Tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: terugbetaling van 25% van het inschrijfgeld.
- Binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop vindt er geen restitutie plaats.
4.10 Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat of workshop bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 7 dagen voor aanvang aan Kilau zijn doorgegeven.
4.11 Kilau heeft het recht een retreat of workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Kilau heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
4.12 Programma en tijden zijn onder voorbehoud en kunnen worden gewijzigd.
4.13 Kilau heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat of workshop.

AANSPRAKELIJKHEID

4.14 Deelname aan een retreat of workshop is geheel op eigen risico. Kilau is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
4.15 Klachten dienen per e-mail en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Kilau. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
4.16 De activiteiten die tijdens het retreat of de workshop worden aangeboden zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
4.17 Meldt voorafgaande aan de activiteiten tijdens het retreat of de workshop altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt of zwanger bent. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
4.18 Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS

4.19 De retreat en workhop locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retreats en workshops niet toegestaan.
4.20 Behandel de locatie en haar omgeving met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4.21 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Kilau niet opvolgen, kunnen uit het retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van het inschrijfgeld.
4.22 Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het retreat of de workshop uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Kilau.
4.23 Bij retreats en workshops kan deelnemers worden gevraagd om de schoenen uit te doen.
4.24 Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de activiteiten tijdens het retreat of de workshop aanwezig bent.
4.25 Matten en meditatiekussens zijn aanwezig in de studio van Kilau. Aan het einde van de activiteiten dien je je mat zelf schoon te maken en de spullen weer netjes op zijn plek te leggen.